דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

קול קורא- קרן גרינספון ישראל

הודעה על הארכת מועדים

בקול קורא מיום 30.1.2024  לבחירת ספקי מסגרת לאספקת תיקי ספר מסוג אל-בד וטובין נוספים וכן בפנייה הפרטנית

קרן גרינספון החליטה להאריך את המועדים הנקובים בקול הקורא הנדון ובפנייה הפרטנית, כדלקמן:

    1. המועד האחרון להגשת ההצעה ואת התיקים לדוגמא ויתר החומרים הדרושים, הינו יום 3.3.2024. הצעות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
    2. יש להגיע פיזית אל משרדי הקרן ולקחת תיק אל-בד לדוגמא עד ליום 19.2.2024.
    3. ניתן לפנות בשאלות הבהרה אל הגב' חדוה כהן בכתובת הדוא"ל  hedva@hgf.org.il  עד יום 19.2.2024.
    4. תשובות לשאלות ההבהרה תתפרסמנה באתר הקרן שכתובתו  www.pjisrael.org עד ליום 26.2.2024.
    5. בפנייה הפרטנית: הזוכה יספק דוגמה לכל אחד מהתיקים המוזמנים לאישורה של הקרן לא יאוחר מיום 14.4.2024.

מועד אספקת התיקים – 30.7.2024.

בנוסף, הקרן תהיה רשאית (אך לא חייבת) לדחות את המועדים הנקובים בסעיף 5 לעיל, לאחר ההתקשרות עם הזוכה, בהתאם לנסיבות בשטח, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק.

להלן הקול הקורא והפניה הפרטנית עם התאריכים העדכניים. על המציעים לחתום על קול קורא זה, כחלק מהצעתם.

להורדת קול קורא עדכני תיקי ספר לקרן גרינספון ישראל לחצו