דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באתרי ספריית פיג'מה ובשירותים המוצעים על ידה הינם בכפוף לתנאים הבאים:

תוכנית ספריית פיג'מה, שהינה בבעלות קרן גרינספון בישראל בע"מ )חל״צ( (להלן – "הקרן" ו/או "ספריית פיג'מה") הפועלת בשיתוף משרד החינוך, מעניקה ספרים איכותיים לכ-360,000 ילדים בגנים ובכיתות א'-ב' ברחבי הארץ, הלומדים במסגרות החינוך, הממלכתי, הממלכתי-דתי והחינוך המיוחד. התוכנית פותחת בפני הילדים שער אל עולם הספר ומעניקה להורים, יחד עם ספרים איכותיים, הזדמנויות לרגעים של קִרבה ושיחות משמעותיות עם ילדיהם. הספר מזמן מגע עם עולמם הפנימי של הילדים והיכרותם עם נקודת המבט האישית של ההורים על עולם הערכים והמנהגים העוברים במשפחה מדור לדור. בנוסף התוכנית מקיימת פעילות ענפה ברשת האינטרנט ולהלן תנאי השימוש להשתתפות בתוכנית של ספריית פיג'מה ובפעילויות המוצעות על ידה באתריה.

 1. הסכמה :
 • בבקשה קרא/י את התנאים בעיון והימנע/י משימוש באתרי ו/או בשירותים המוצעים על ידי ספריית פיג'מה במידה ואינך מסכים/מה להם.
 • קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר ובשירותי הקרן מהווה הסכמתך המלאה לכל תנאי השימוש שלהלן.
 • מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש/ת לאתרי הקרן, לדף הפייסבוק שלה ו/או עושה שימוש בשירותיה במסגרת התוכנית, ובין אם באמצעות מחשבך ובין אם באמצעות אפליקציה ו/או בטלפון הנייד האישי וכיו"ב. בכל מקום בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה לכל אתריה של הקרן, ביחד ולחוד.
 • במידה והנך קטין/ה, מתחת לגיל 18, הימנע/י משימוש באתר ללא רשות הורייך. אנא קרא/י תנאי שימוש אלה בעיון יחד עם הורייך וקבל/י את הסכמתם להשתמש בשירותים ובאתרי הקרן, בטרם עשיית שימוש בהם.
 1. בעלות וזכויות יוצרים בתכנים:
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות ובתכנים המופיעים באתר זה (כגון: יצירות, טקסט, גרפיקה, סמלים, תמונות, סרטונים, ציורים, ספרים, מכתבים, שירים, מנגינות, סיפורים איורים וכיו"ב, להלן – "התכנים") הינן בבעלות הקרן ו/או בבעלות היוצרים ו/או המו"לים ו/או צדדים שלישיים אחרים אשר העניקו לקרן רשות לעשות שימוש בהם.
 • השימוש באתר ו/או בתכנים נועד אך ורק לשימוש אישי ופרטי של המשתמש וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות כל שימוש מסחרי ו/או ציבורי ו/או סיטונאי כלשהו.
 • המשתמש רשאי לעשות על אחריותו הבלעדית "שימוש הוגן" בתכנים ובאתר, לצרכי לימוד עצמי, ו/או לצרכי הוראה ומחקר בידי משתמש שהינו מוסד חינוך, בכפוף לכללים הקבועים בדין. אולם, אין לפרש תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו כמעניק למשתמש רשיון שימוש או הסכמה כלשהם לעשות שימוש בתכנים, במפורש או במשתמע.
 • בכפוף לשימוש הוגן על פי דיני זכויות יוצרים כאמור, אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לצלם, לערוך, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו באתר ו/או בכל חלק או מרכיב בו ו/או בתכנים, אלא בהסכמת הקרן מראש ובכתב. אין לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו ויש לתת קרדיט לבעל הזכויות ולציין את המקור.
 • מובהר, כי כל שינוי או שימוש בתכנים שאינו עפ"י האמור, מהווה הפרה של זכויות שונות, לרבות הפרת זכויות יוצרים, מבצעים וכיו"ב בין אם הן של הקרן ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לקרן את השימוש בהן, והמשתמש מתחייב לפצות ולשפות את הקרן ו/או כל צד ג' שזכויותיו נפגעו עקב השימוש שעשה בתכנים שלא כדין, מיד עם דרישתם הראשונה.
 1. 3אחריות הורה והעלאת תכני משתמשים
 • האתר מאפשר שימוש בכלים מגוונים, ובהם הינכם רשאים, כמשתמשים, לשלוח לספריית פיג'מה קבצים, טקסט, תמונות, ציורים, סרטונים, יצירות ותכנים של ילדכם ו/או שלכם בכפוף לתנאי השימוש שלהלן. לאור הפומביות הקיימת ברשת האינטרנט, מובהר כי האחריות המלאה על פעילות המשתמש באתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו.
 • כמו כן, במסגרת התוכנית הפועלת בגנים ובבתי הספר, יתכן והצוות החינוכי יצלם את ילדכם בוידאו או בסטילס ו/או יצלם יצירות שילדכם יצר ותכנים נוספים כהגדרתם לעיל, בכפוף לקבלת הסכמת הורים מראש ובכתב בשנה"ל, ובמסגרת זו יישלח את התכנים הנ"ל לידי ספריית פיג'מה לצורך העלאתם באתריה בהתאם למפורט להלן.
 • האחריות להחתמת הורי הילדים כאמור, הינה באחריות הצוות במוסד החינוכי ולספריית פיג'מה אין כל שליטה או אחריות על כך. לפיכך, אם אינכם מסכימים כי הצוות החינוכי יצלם את ילדכם ו/או ישלח לספריית פיג'מה תכנים כאמור, אנא הודיעו זאת לצוות החינוכי במפורש ובכתב.
 • ככל שעל אף סירובכם הצוות החינוכי העביר לידי ספריית פיג'מה תכנים בהשתתפות ילדכם ו/או שלכם, ואלו הועלו לאתר, הנכם רשאים לפנות אל ספריית פיג'מה בבקשה להסיר את התכנים בכתובת pjisrael@hgf.org.il  ולא תהיה לכם כל טענה פרט לכך כלפי ספריית פיג'מה ו/או מי מטעמה.
 • לידיעתך! תכנים שהנך מעביר/ה לספריית פיג'מה ו/או עם מתן הסכמתך לצוות החינוכי לצילום ילדך ושליחת תכנים כאמור, ואשר יועלו לאתר, יהיו גלויים וחשופים לכל משתמשי רשת האינטרנט אשר יכולים לעשות בהם שימוש וכי אין לקרן ו/או למי מטעמה שליטה ו/או כל אחריות על כך. הקרן ו/או מי מטעמה ו/או מוסדות החינוך אינם אחראים לשמירת סודיות ופרטיות התכנים הנמסרים ואינם אחראים על שימוש שייעשה בהם על ידי צד ג', ולא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב העלאת התכנים ו/או שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בהם, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי גורמים אלו.
 • הקרן אינה מחוייבת בפרסום התכנים שנשלחו אליה ידי המשתמש ו/או על ידי מוסדות החינוך. ככל שהתכנים יפורסמו באתר, יעשה הדבר עפ"י שיקול דעתה של הקרן, לרבות בקשר עם אופן, מיקום ומשכו של הפרסום כאמור.  הקרן שומרת על זכותה ותהא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה לסרב לפרסם, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכנים שנשלחו אליה על ידי המשתמש ו/או צוות חינוכי (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של המשתמש שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר את התכנים.
 • כל תוכן שנמסר על ידי משתמש ו/או צוות חינוכי לספריית פיג'מה, ובכלל זה תוכן שנשלח על ידי משתמש באתר ו/או על ידי הצוות החינוכי, שודר ו/או הועלה לאתר, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש/הצוות החינוכי ששלחו את התכנים לספריית פיג'מה. לכן, במידה ותבחר/י למסור ו/או לשדר ו/או להעלות תכנים במסגרת שימושך באתר ו/או במידה ונתת הסכמתך לצוות חינוכי להעביר תכנים שלך ו/או של ילדייך לספריית פיג'מה, את/ה תהי/ה האחראי הבלעדי/ת לתכנים האמורים, ולתוצאות מסירתם ו/או העלאתם לאתר ו/או פרסומם בכל דרך אחרת.
 • בנוסף לאמור לעיל, במסירת ו/או פרסום ו/או שידור ו/או העלאת תכנים שלך ו/או של ילדך במסגרת האתר ו/או עם מתן הסכמתך לצוות החינוכי לשליחת והעלאת התכנים של ילדך באתרי ספריית פיג'מה, הינך מצהיר ומתחייב כלפי הקרן, כדלקמן:
 • הנך הבעלים החוקי של התכנים הנמסרים ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת התכנים ו/או שידורם ו/או העלאתם לאתר ו/או פרסומם במסגרת האתר ולשם הענקת כל הרישיונות ו/או אישורים לקרן לעשות שימוש ולנצל את התכנים כמפורט להלן.
 • הנך מסכים לשימוש ושמירת התכנים, תמונות או קטעי וידאו, אשר עשויים לזהות אותך ואת ילדיך, במאגרי המידע שבבעלות הקרן, למטרותיה, לרבות פרסום בפומבי ע"י הקרן ו/או מי מטעמה בכל מדיה קיימת או עתידית כגון: באתר האינטרנט, בעיתונות הכתובה ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית אחרת, בקשר עם ספריית פיג'מה או עם ספרים הרואים אור במסגרתה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן וללא הגבלת זמן.
 • הנך מסכים כי זכויות היוצרים בתמונות ו/או בתכנים ו/או ביצירות שתעביר ו/או תשלח לקרן ו/או עם מתן הסכמתך לצוות החינוכי כאמור, ייוותרו בידייך ולא תהיה לך כל דרישה ביחס לתמונות, תכנים ציורים או קטעי וידאו אלו, בין מכוח היותם פרי יצירתך ובין אם את/ה או מי מילדייך מופיעים בהם, לרבות דרישה לקרדיט או תמלוגים או כל תמורה אחרת, מהקרן, מספריית פיג'מה ו/או המוסד החינוכי ו/או מכל צד שלישי כאמור, בין אם יתפרסמו ובין אם לא.
 • מובהר, כי הקרן אינה אחראית לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות התכנים אשר נשלחו אליה על ידי המשתמשים ו/או הצוות החינוכי ואשר פורסמו באתר, וכן אינה אחראית לטעויות, הטעיות, שגיאות, הפרת זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך.
 • יודגש, כי הקרן ו/או מי מטעמה ו/או המוסד החינוכי לא ישאו בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם התכנים שנשלחו על ידך ו/או על ידי הצוות החינוכי ואשר הועלו באתר ובקשר עם השימוש בתכנים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכנים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור.
 • כמו כן, הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה, כי הנך מוותר ופוטר את הקרן וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה, משרד החינוך ועובדיו), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני גולשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או משתמשים אחרים ו/או בצוות החינוכי.

 

 1. שליחה ותכנים אסורים
 • חל איסור מוחלט לשלוח בקשה להעלאה של תמונות או תכנים פוגעניים שאינם תואמים את אופי האתר והפעילות.
 • חל איסור על שליחת בקשה להעלאת תמונות או תכנים בעלי אופי שאינו מותאם לגיל הרך, בעלי אופי פוגע, בוטה, מיני, מבזה, אלים, מפחיד, או הכולל השמצה או הסתה כנגד גורם כלשהו או חומר מכל סוג העלול לפגוע באופן ישיר או עקיף בכל אדם, לאום, גזע או מין.
 • חל איסור לשלוח בקשה להעלות תמונות, פרטים או תכנים המסגירים פרטים אישיים כלשהם ללא אישור מפורש, מראש ובכתב, מבעל הפרטים ו/או הורה / אפוטרופוס של בעל הפרטים.
 • חל איסור מוחלט לפרסם מידע כלשהו או תכנים אחרים העלולים לפגוע או לבזות בכל דרך שהיא וכן תכנים כלשהם המוגנים תחת זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת ללא רשות מפורשת מראש ובכתב, בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת של בעליהם החוקיים.
 • פרסום תכנים אלו אסור בהחלט וכל הפרה בנושא תחול במלואה על מי ששלח אותם לספריית פיג'מה ותטופל מיידית במלוא החומרה ותוך מיצוי הדין. מובהר כי גם הסרת תכנים אסורים כמפורט לעיל, אינה מונעת מהקרן ו/או מי מטעמה למצות את הדין עם המפרסם, כולל העברת פרטיו לגורמים המורשים ודרישת פיצוי על נזקים מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הקרן מנהליה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לתכנים אלו ו/או הצגתם באתר, אך למרות האמור, שמורה להם הזכות להסיר כל תוכן עפ"י שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא.
 1. קישורים לאתרים אחרים או קישורים מאתרים / דפי נחיתה שבבעלות הקרן:
 • באתר זה קיימים קישורים לאתרים מחוץ לאתר הקרן. קישורים אלה ניתנים מטעמי נוחות. האתרים המקושרים אינם תחת שליטה של הקרן והיא אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר או כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינויים או עדכונים לאתרים כאלה, והיא אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם עקב הפניה לאתרים אלה ו/או עקב הסתמכות על תוכניהם. אתרים אלו יכולים להיות אתרי תוכן ומידע או אתרי קניה מקוונת. כל מידע או פעילות שתעשה באתרים אלו הינם באחריות אותם אתרים ובאחריות המשתמש/ת עצמו/ה ויש לקרוא באתרים אלה את תנאי השימוש לפני הגלישה בהם.
 • בנוסף, במידה והופנית לתנאי השימוש של הקרן מתוך עמוד נחיתה ו/ או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות הקרן, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.
 1. תוכן אתרי ספריית פיג'מה והגבלת אחריות:
 • המידע והתכנים באתר מועברים AS-IS (כפי שהם). העושה שימוש במידע ובתכנים באתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי הקרן, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי הקרן, תורמיה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי משרד החינוך ועובדיו. הקרן תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
 • בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי הקרן המשתמש/ת מסכים/מה לכך כי הקרן תורמיה ו/או מי מטעמה ו/או משרד החינוך לא יישאו באחריות לכל נזק, הוצאה, הפסד, אבדן, או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התכנים והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נמסרו למשתמש ע"י הקרן ו/או ע"י משרד החינוך ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות ו/או בנוגע לתכנים וצילומי משתמש שפורסמו ו/או הועלו לאתר, והנך מוותר/ת בזאת על כל טענה או דרישה כאמור כלפי כל הגורמים אשר צויינו לעיל ופוטר אותם מכל אחריות כאמור.
 • למשתמש/ת לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר.
 • המשתמש יפצה וישפה את הקרן, את מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או תורמיה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או הבאים מכוחה ו/או כל צד ג', בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הוצאה, אובדן, הפסד או כל חיוב אחר בהם נשאה הקרן לרבות שכ"ט עו"ד, ואשר נגרמו עקב מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, של המשתמש בעצמו, או ביחד עם אחרים.
 1. מדיניות פרטיות :

הקרן רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת הפרטיות ולהלן יפורטו  העקרונות המנחים את פעולתה בכל הקשור בשמירה על פרטיותך ופרטיות המידע הנאגר אודותיך.

א. יצירת קשר / רישום לקבלת שירותי דברי פרסומת וניוזלטר:

 • באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם ספריית פיג'מה, משתמש אשר פנה לספריית פיג'מה דרך האתר, נותן הסכמתו מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד ותיאגר במאגר ניהול פניות והמידע של הקרן.
 • במידה ונרשמת לקבל עדכונים, חומרים פרסומיים ואחרים מאת ספריית פיג'מה, עצם הרישום מהווה הסכמה שלך מראש לכך ש: (1) הקרן או גורם אחר מטעמה יהיו רשאים לחזור אליו על מנת לדרוש פרטים נוספים ו/או לצרכי מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) לכך שפרטייך יישמרו במאגר מידע של הקרן (3) שיישלחו אליך, באמצעות דיוור ישיר כמפורט להלן, עדכונים, חומרים פרסומיים וחומרים אחרים. דע/י כי אין לך כל חובה חוקית למסור את פרטייך ו/או להירשם לשירות זה.
 • בהתאם לכך, הנך מסכים/ה כי הקרן תשלח אליך, באמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, מדי פעם, בדואר רגיל, דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ו- SMS, טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). הנך מסכים/ה לכך שהקרן ובאמצעותה ו/או באמצעות גורם מטעמה, ישתמשו במידע שתמסור– ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה; ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. מובהר כי הקרן תעביר את פרטייך לצדדים שלישיים מטעמה אך ורק לביצוע האמור לעיל, וכי על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף 5א' זה.
 • הנך רשאי לפנות אל ספריית פיג'מה, בכל עת, באמצעות דוא"ל   pjisrael@hgf.org.il ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

בהעלאת תכני משתמשים

 • בעת העלאת תכני משתמשים או אם ניתנה הסכמתך לצוות החינוכי להעלאת תכנים בהשתתפות ילדך, יתכן ונאסוף אודותיך פרטים כגון: שם, ת"ז של הילדים וההורים, כתובת וכן את התכנים שנשלחו על ידך כאמור. הפרטים שיימסרו יישמרו על ידי ספריית פיג'מה באמצעות ספקים בתחום אחסון ושירותי ענן, ולא יועברו לידי אף גורם אחר למעט כמפורט להלן או על פי דרישת רשות מוסמכת.
 • הנך מסכימ/ה לשימוש ושמירת הפרטים, התכנים, תמונות או קטעי וידאו, אשר עשויים לזהות אותך ואת ילדיי, במאגרי המידע שבבעלות קרן גרינספון, למטרותיה, לרבות פרסום בפומבי ע"י הקרן ו/או מי מטעמה  בכל מדיה קיימת או עתידית כגון: באתר האינטרנט,  בעיתונות הכתובה ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית אחרת, בקשר עם ספריית פיג'מה או עם ספרים הרואים אור במסגרתה, הכול  לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן ללא הגבלה זמן, ובמידת הצורך אלה יועברו לספקים העובדים עם הקרן לצורך הפעלת התוכנית וניהולה כגון משרדי יחסי ציבור.

ג.   לידיעתך:

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי הקרן בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בנוסף, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יתוקן, בכפוף לדין. לתשומת ליבך, יתכן שזכותך לגישה או לתיקון כאמור לעיל, תהיה מוגבלת על פי החוק.

ד. "עוגיות (Cookies) – ":

במסגרת השימוש באתר ובשירותיו, מושתלות עוגיות במחשבך. "עוגיה" היא מידע המושתל באופן אוטומטי בדיסק הקשיח של המחשב שלך כאשר אתה גולש באתרי אינטרנט מסוימים. עוגיה זו מסוגלת לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך בפני השרת. עוגיות מאפשרות לנו לאחסן מידע על גבי השרת על מנת לאפשר לך חוויית גלישה משופרת, וגם על מנת לבצע ניתוחים שונים וסקירת ביצועים אודות אתרים. מרבית דפדפני הרשת מותאמים כך שיסכימו לקבל עוגיות, ואולם אתה יכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל סוגי העוגיות או כדי שיודיעך מתי עוגיה נשלחת לעברך. נא שים לב, עם זאת, כי יתכן ואתר האינטרנט שלנו עלול שלא לעבוד כראוי אם תחליט לסרב לקבל עוגיות.

ה. אבטחת מידע :

הקרן מחויבת להבטיח כי המידע שלך מוגן ומאובטח. על מנת למנוע גישה לנתונים אישיים הקרן פועלת בהתאם לנהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להגן ולאבטח את המידע הנאגר על ידה. עם זאת, בעוד שאמצעי אבטחת המידע באתר מצמצמים את הסיכונים לחדירה או שימוש בלתי-מורשה במידע, הרי שאין בהם בטחון מוחלט.

 1. שינויים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות:

הקרן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, לרבות, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

 1. הדין החל ופרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה או פנייה לקרן בנושא תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומאגר מידע הנך רשאי לפנות לקרן גרינספון ישראל בע"מ (חל"צ), כתובת: בצלאל 10, רמת-גן דוא"ל pjisrael@hgf.org.il.

על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז ירושלים.