fbpx

💙 בהצלחה בשנה"ל תשפ"ג מספריית פיג'מה!  רוצים להצטרף לתוכנית שלנו? לחצו כאן לפנייה בוואטסאפ 📲

 

נעים להכיר > איפה פועלת התוכנית? כיצד אפשר להצטרף?

ספריית פיג'מה פועלת בגנים ובבתי הספר הממלכתיים, ממלכתיים – דתיים והחינוך המיוחד בכל רחבי הארץ.

בשנת לימודים משתתפות בממוצע כ-160 קהילות ברחבי הארץ בתוכנית של ספריית פיג'מה!

בחלק מהישובים פועלת ספריית פיג'מה ללא תשלום במימון קרן גרינספון ומשרד החינוך ובחלק מהישובים מוצעת הפעילות במימון עצמי – בהתאם לדרוג הרשות בלמ"ס.
קרן גרינספון ישראל, מפעילת תכנית ספריית פיג'מה, היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ). לתכנית ספריית פיג'מה אין כל רווח כספי מהפצת הספרים, כולל הספרים שמופצים בתשלום.

 מי משתתף בתכנית ללא תשלום?

גנים

האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך תומך בכל גני הילדים הממלכתיים, ממ"ד וחינוך מיוחד ביישובים שמדורגים באשכולות 1-7 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). ביישובים אלה משתתפים בתכנית ללא תשלום כל הילדים אשר לומדים במערכת גני הילדים הממלכתית.

לרשימת הישובים בהם מופעלת תכנית ספריית פיג'מה בגנים במימון משותף מלא של קרן גרינספון ומשרד החינוך >> לחצו כאן.

בתי ספר

בשנת הלימודים תשע"ט משתתפים בתכנית בתי ספר ממלכתיים וממ"ד בישובים המדורגים באשכולות 1-6 לפי דרוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ביישובים אלה משתתפים בתכנית ללא תשלום כל הילדים אשר לומדים בבתי הספר הממלכתיים והממ"ד.

לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בבתי ספר במימון משותף מלא של קרן גרינספון ומשרד החינוך >> לחצו כאן.

מי רשאי להצטרף לתכנית בתשלום?

לאור הצלחת התכנית, ולבקשת הורים, גננות ומנהלי מחלקות חינוך, נפתחה האפשרות בפני מקומות להם אין מימון של משרד החינוך להצטרף לתכנית בתשלום.

רשויות מקומיות

גנים

יישובים מבוססים אשר מדורגים באשכולות למ"ס 8-10, מוזמנים לצרף בתשלום את גני הילדים הממלכתיים ביישוב.
טרם עודכנה רשימת היישובים שגניהם הצטרפו בתשלום לספריית פיג'מה לשנה"ל תש"ף.

גנים בודדים

ניתנת אפשרות לגנים לילדים בני 3-6 שאינם ממלכתיים ("מוכר שאינו רשמי", גנים בחסות ארגוני נשים, מתנ"סים וכד', או גנים פרטיים), להגיש בקשת הצטרפות בתשלום לתכנית.
על הגנים להימצא ביישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה ולהיות בעלי סמל מוסד של משרד החינוך. הצטרפות גן בודד לתכנית מותנית בהסכמת כל ההורים ובתשלום מראש.

לרשימת הישובים בהם פועלת ספריית פיג'מה בגנים בתשלום >> לחצו כאן.

 בתי ספר

יישובים אשר מדורגים באשכולות למ"ס 7-10, מוזמנים לצרף בתשלום את בתי הספר ביישוב (כיתות א'-ב').
טרם עודכנה רשימת היישובים שבתי ספרם הצטרפו בתשלום לספריית פיג'מה לשנה"ל תשפ"א.

לקבלת מידע אודות הצטרפות לספריית פיג'מה בתשלום, פנו לדנה רהב מרכזת קהילות משלמות בדוא"ל: pjisrael@hgf.org.il

PJ Israel